14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml,14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml

货号:ET14VV025
包装:250mL

  14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET14VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

  16% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9795g/ml,16% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9795g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|16% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9795g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


  16% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9795g/ml

  货号:ET16VV025
  包装:250mL

   16% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9795g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET16VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

   11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml,11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


   11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml

   货号:ET11VV025
   包装:250mL

    11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET11VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

    12% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9891g/ml,12% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9891g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|12% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9891g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


    12% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9891g/ml

    货号:ET12VV025
    包装:250mL

     12% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9891g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET12VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

     13.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9824g/ml,13.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9824g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|13.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9824g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


     13.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9824g/ml

     货号:ET13VV025
     包装:250mL

      13.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9824g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET13VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

      10% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9865g/ml,10% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9865g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|10% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9865g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


      10% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9865g/ml

      货号:ET10VV025
      包装:250mL

       10% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9865g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET10VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

       20% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9753g/ml,20% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9753g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|20% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9753g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


       20% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9753g/ml

       货号:ET20VV025
       包装:250mL

        20% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9753g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET20VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

        8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml,8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


        8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml

        货号:ET08VV025
        包装:250mL

         8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET08VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品