Alkaline phosphatase , 碱性磷酸酶|Alkaline phosphatase|酶|上海金畔生物科技有限公司


Alkaline phosphatase

货号:LPP-209
包装:U

  • 品牌:Toyobo 东洋纺
碱性磷酸酶; 来源:Calf intestine; 级别:II; 活性:2,500U/mg-protein or more