Molybdenum 2% NH4OH (v/v) 10000ug/mL|Molybdenum 2% NH4OH (v/v) 10000ug/mL|ICP-MS校准|上海金畔生物科技有限公司


Molybdenum 2% NH4OH (v/v) 10000ug/mL

货号:PMO4A7
包装:100mL

    ICP标准品 钼 2% 氨水 (v/v) 10000ug/mL